Услуги
Орган за контрол
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Извършва дейност, съгласно изискванията на Наредба № 3 / Д.В. бр. 14 от 2008 г. – за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Анализ на работещите
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С – „СЛАЙ”
Акредитиран Орган за контрол по изискванията на стандарт: БДС EN ISO/IEC 17020:2012 г.

Служба по трудова медицина

І. Във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд:

1.Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

2.Службата по трудова медицина съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

а)разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

б)предлага степенуване по приоритети на мерките по т. а, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;

в)оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

3.Службата по трудова медицина разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;


ІІ.Обучение:

1. Службата по трудова медицина разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика и провеждането на инструктажите по изискщванията на Наредба № РД-07-2/Д.В.бр.102/2009 г.

2. Службата по трудова медицина организира и провежда първоначалното и периодично обучение на Комитета / Групата по условия на труд по изискванията на Наредба № 4/Д.В. бр.133/1998 г.

3. Службата по трудова медицина издава удостоверения за приключилото обучение по съответните нормативни актове.


ІІІ. Проследяване, анализ и оценка на здравното състояние на работещите:

1. Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя при организирането на:

а)предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;

б) провеждането на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

2. Службата по трудова медицина изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, във връзка с:

а) представени карти от предварителни медицински прегледи за новоназначени служители

б) представени резултатите от извършените периодични профилактични медицински прегледи и изследвания

3.Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във въз основа на:

а) резултатите от извършените периодични медицински прегледи и изследвания;

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

4.Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд и води здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.

Орган за контрол от вид С – „СЛАЙ”

Акредитиран Орган за контрол по изискванията на стандарт: БДС EN ISO/IEC 17020:2012 г.

Извършва контрол на факторите на работната среда и параметрите на ЕУС до 1000 V в следните области:

- Физични фактори /ФФ/.

~ Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.

~ Изкуствено осветление - осветеност.

~ Шум – в работна сдреда; в жилищни и обществени сгради; в урбанизираните територии и зони и извън тях

~ Вентилационни инсталации –скорост на движение на въздушен поток; дебит на въздуха

- Електрически уредби и съоръжения до 1000 V /ЕУС/.

~ Импеданс на контура Zs – „контур, фаза, защитен проводник”

~ Съпротивление на защитна заземителна уредба

~ Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

~Съпротивление на изолация -

~Защитни прекъсвачи на токове с нулева последователност – дефектнотокова защита